Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 5, 2013
Image Size
459 KB
Resolution
500×560
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,525
Favourites
86 (who?)
Comments
58
Downloads
63
×
Hello October :3 by ryeddh20 Hello October :3 by ryeddh20
Add a Comment:
 
:iconlieuduongs2s9:
lieuduongs2s9 Featured By Owner Oct 24, 2013
oimeoi, lâu k thăm s'. s' chắc là chả còn nhớ e >.< Mà đẹp qá đi s' ạ
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 26, 2013  Student Interface Designer
:) thanks
Reply
:icongynaeun306:
Gynaeun306 Featured By Owner Oct 18, 2013  Student
Mình phải học cách mix tt của bạn Rý mới được. Ah, cho làm quen ha
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Interface Designer
small heart - pink rye g2k ạ Meow Red 
Reply
:icongynaeun306:
Gynaeun306 Featured By Owner Oct 23, 2013  Student
cùng tuổi ý
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Interface Designer
Reply
:iconsuibluesheep:
SuiBlueSheep Featured By Owner Oct 14, 2013  Student Artist
căn bản là nhìn arts bạn Rý không thấy chán ((=
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 16, 2013  Student Interface Designer
=))
Reply
:icon9snsd5lovers:
9snsd5lovers Featured By Owner Oct 9, 2013
can I download it ? No, password right.
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 10, 2013  Student Interface Designer
OK ^.^ I'm very glad -))
Reply
Add a Comment: